اعضا

 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶
  نام وظیفه
  سید محمد چاوشیان عضو مرکزی
  میلاد عامری عضو مرکزی
  فاطمه سادات حق‌پناه دبیر
  هادی خدابنده عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمد جواد ابوطالبی عضو مرکزی
  سروش عبادیان نایب دبیر
  سید محمد امین خدائی عضو مرکزی
 • اعضای مرکزی سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵
  نام وظیفه
  محمد باقر تبریزی عضو مرکزی
  ایمان جامی مقدم دبیر
  فرنوش جوادی عضو مرکزی
  محمد مهدی جهان‌آرا عضو مرکزی
  محمد رازقی رستمی نایب دبیر
  فاطمه سادات حق‌پناه عضو مرکزی
  عرفان لقمانی عضو مرکزی
  محمد مطیعی عضو مرکزی
  امیرعلی معین‌فر عضو مرکزی
shopify visitor statistics