کارسوق امنیت :‌ Reverse Engineering & Crack

نوشته شده در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

اولین کارسوق از مجموعه کارسوق‌های امنیت پنجشنبه ۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.


- ورکشاپ از ساعت ۹ صبح شروع خواهد شد و تا حدود ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.
- هزینه‌ی شرکت در ورکشاپ ۱۵ هزار تومان است.
- پیشنیاز محتوای ورکشاپ آشنایی با زبان برنامه نویسی C است.
- شرکت کنندگان ترجیحاً یک سیستم مجهز به یک توزیع از لینوکس و نرم‌افزار wine به همراه داشته باشند.

Short Syllabus:

x86 Assembly Basics
Working with IDA, OllyDbg, ...
Buffer Overflow
Stack Smashing
& ...

 shopify visitor statistics